ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนิลเนตร ฉัตรเชาว์ลัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนิตยา พระงาม
ครู คศ.3

นาวีนัสชนันต์ รันทร
ครู คศ.2

นางสาวพีรลักษณ์ รักษะประโคน
ครู คศ.1

นายธรรมศักดิ์ ทองเดือน
ครูผู้ช่วย

นางสาวเจนจิรา วิเศษชาติ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวทัศนีย์ ต้องถือดี
ครูผู้ช่วย