กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนิลเนตร ฉัตรเชาว์ลัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนิตยา พระงาม
ครู คศ.3

นาวีนัสชนันต์ รันทร
ครู คศ.3

นางสาวทัศนีย์ ต้องถือดี
ครู คศ.1

นางสาวเก็จกัญญา จิตเสน
ครู คศ.1

นางสาวนฤวรรณ วงแหวน
ครูผู้ช่วย

นายอัมรินทร์ จงหาญ
ครูผู้ช่วย