กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

สิบเอกวรศักดิ์ อัดโดดดอน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวสุนิสา จันทร์สามารถ
พนักงานราชการ

นายสานิตย์ จุกแก้ว
พนักงานราชการ

นายพิทยา สาแก้ว
ครูผู้ช่วย