เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน

คำร้อง  ศิริพร  ชูศรีสุข                      ทำนอง  สำเนียง  หงษ์แก้ว

สถาบันก่อกำเนิดการศึกษา         กระเทียมวิทยาสร้างศรัทธาชุมชนยึดมั่น

สามัคคีเพื่อนพ้องพี่น้องร่วมกัน                เชื่อมสายสัมพันธ์ผูกรักมั่น ก.ท.ว.

น้ำเงิน ขาว เราชายหญิงนั้นยิ่งใหญ่           คุณธรรมดี มีวินัย แผ่กระจายไปทุก พ.ศ.

สีขาวคือบริสุทธิ์ยุติธรรมพอ                  น้ำเงินหนอความคงทนฝึกฝนปัญญา

อดทนคือเครื่องประดับของนักปราชญ์       ขจัดความขลาดมุ่งมาดเพียรศึกษา

อนามัยดี มีศีลธรรมล้ำวิชา           กระเทียมวิทยาสถาบันรักของเราทุกคน

อยู่แห่งไหนแม้ห่างไกลสุดโลกหล้า            สืบศรัทธาสร้างเกียรติยศปรากฎผล

จะดำรงความเลิศล้ำนำปวงชน                เราทุกคนพร้อมปกปักษ์รักษ์สถาบันเรา