วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
วิสัยทัศน์โรงเรียน
          ภายในปี 2564 โรงเรียนกระเทียมวิทยาพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามหลักพหุปัญญา  ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูมืออาชีพ  บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   ใช้หลักการมีส่วนร่วมโดยทุกภาคส่วน

พันธกิจ
1.  ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาตามหลักพหุปัญญา
2.  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด  และป้องกันโรคเอดส์
4.  สนับสนุนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น  และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
5.  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ
6.  ส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
7.  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และให้บริการชุมชนอย่างทั่วถึง

เป้าประสงค์หลัก
          1.  สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
          2.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          3.  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักถิ่นฐาน เห็นคุณค่า ร่วมสืบสาน ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
          4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
          5.  โรงเรียนและชุมชนมีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล