กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางมณีกานต์ ศาลางาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายจำปา สุขยา
ครู คศ.2

นายฐานวัฒน์ อัญภัทร์อริยกุล
ครู คศ.3

นางสาวจิระนันท์ นนทะบุตร
ครู คศ.1