ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
              ชื่อโรงเรียนกระเทียมวิทยา ที่ตั้ง หมู่ 2 ตำบล กระเทียม อำเภอ สังขะจังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร…044-571228-9
/ website  www.ktv.ac.th
เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ ตำบลกระเทียม,  ตำบลบ้านจารย์, ตำบลสะกาด  อำเภอสังขะ   และ  ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์
              
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
             โรงเรียนกระเทียมวิทยา เป็นโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวง ศึกษาธิการ   เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรับนักเรียนประเภทสหศึกษา ได้รับการอนุมัติจัดตั้ง  ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2524 ที่ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
      การจัดตั้งโรงเรียนกระเทียมวิทยามีราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลกระเทียมสละที่ดินส่วนตัวจำนวน  9 ราย คิดเป็นพื้นที่ จำนวน 44 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา
          กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  ประจำตำบลกระเทียม ชื่อว่า “โรงเรียนกระเทียมวิทยา” อักษรย่อ “ ก.ท.ว.” ตามหนังสือประกาศของ  กรมสามัญศึกษา ลงวันที่  27 มีนาคม  2524
      โรงเรียนกระเทียมวิทยาเปิดทำการเรียนการสอนวันแรก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2524
โดยอาศัยศาลาประชาคมของโรงเรียนบ้านกระเทียม เป็นสถานที่เรียนไปก่อน โดยมีนักเรียนเข้าเรียนจำนวน 84 คน มีครู 4 คน  โดยนายประสาท ธนาสูรย์ อาจารย์ 2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร  จังหวัดสุรินทร์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2524 
 
          ปีการศึกษา 2524 กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณ สร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน  3 ห้องเรียน เป็นเงิน 207,000 บาท บ้านพักครู จำนวน 1 หลังและห้องน้ำ ห้องส้วม จำนวน 1 หลัง ได้ย้ายมาเรียนในที่ปัจจุบันเมื่อ วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน
 
ในปีการศึกษา 2534 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันจึงเปิด ทำการสอนทั้ง 2 ระดับ กล่าวคือทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
ในปีการศึกษา  2546 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับโครงสร้างใหม่ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 เมื่อวันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2546 มีผลให้ กรมสามัญศึกษา ซึ่งเป็นกรมที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาถูกยุบไปรวม กับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาอยู่ในสังกัดเดียวกันเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงทำให้โรงเรียนกระเทียมวิทยาอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ในปีการศึกษา 2553 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย