ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

1. ข้อมูลทั่วไป

              ชื่อโรงเรียนกระเทียมวิทยา ที่ตั้ง หมู่ 2 ตำบล กระเทียม อำเภอ สังขะจังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร044-571228-9
/ website  www.ktv.ac.th

เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ ตำบลกระเทียมตำบลบ้านจารย์, ตำบลสะกาด  อำเภอสังขะ   และ  ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์

              ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

             โรงเรียนกระเทียมวิทยา เป็นโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวง ศึกษาธิการ      เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรับนักเรียนประเภทสหศึกษา ได้รับการอนุมัติจัดตั้ง     ครั้งแรกเมื่อ พ.. 2524 ที่ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

      การจัดตั้งโรงเรียนกระเทียมวิทยามีราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลกระเทียมสละที่ดินส่วนตัวจำนวน     9  ราย คิดเป็นพื้นที่ จำนวน 44 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา

          กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  ประจำตำบลกระเทียม ชื่อว่า โรงเรียนกระเทียมวิทยา”  อักษรย่อ ...” ตามหนังสือประกาศของ  กรมสามัญศึกษา ลงวันที่  27 มีนาคม  2524

      โรงเรียนกระเทียมวิทยาเปิดทำการเรียนการสอนวันแรก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2524

โดยอาศัยศาลาประชาคมของโรงเรียนบ้านกระเทียม เป็นสถานที่เรียนไปก่อน โดยมีนักเรียนเข้าเรียนจำนวน 84 คน มีครู 4 คน   โดยนายประสาท  ธนาสูรย์ อาจารย์ 2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร  จังหวัดสุรินทร์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่ 12  พฤษภาคม 2524 

          ปีการศึกษา 2524 กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณ สร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน  3 ห้องเรียน เป็นเงิน 207,000 บาท บ้านพักครู จำนวน 1 หลังและห้องน้ำ ห้องส้วม จำนวน 1 หลัง        ได้ย้ายมาเรียนในที่ปัจจุบันเมื่อ    วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.. 2524 จนถึงปัจจุบัน

ในปีการศึกษา 2534 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปัจจุบันจึงเปิด        ทำการสอนทั้ง 2 ระดับ กล่าวคือทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในปีการศึกษา  2546 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับโครงสร้างใหม่ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ..2546 เมื่อวันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ..2546    มีผลให้  กรมสามัญศึกษา ซึ่งเป็นกรมที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาถูกยุบไปรวม   กับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาอยู่ในสังกัดเดียวกันเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงทำให้โรงเรียนกระเทียมวิทยาอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในปีการศึกษา 2553 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย