กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวบุรี โปรยกลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางกันธิมา ยวงแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวศรสวรรค์ จินาวัลย์
ครู คศ.1