กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางรุ่งลาพร เรืองจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายศรีชัย หวังสม
ครู คศ.3