กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมภพ ประดับสุข
ครู คศ.2

นางสาวชาภา จันทเขต
ครู คศ.3

นายพิพัฒน์พงศ์ อุตสาหะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุภัตรา อัญภัทร์อริยกุล
ครู คศ.3

นาสาวบุหลัน จันทร์ศิริ
ครู คศ.2

นางสาวจรรยา สาลี
ครู คศ.1

นายณรงค์กร สิทธิจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวปวีณา พุดหอม
ครู คศ.1

นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์หอมฟุ้ง
ครู คศ.1

นางสาววีรวรรณ มั่งมี
ครู คศ.2