กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมภพ ประดับสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล์ : mr.sompop@ktv.ac.th

นางสาวชาภา จันทเขต
ครู คศ.3
อีเมล์ : chapa@ktv.ac.th

นายพิพัฒน์พงศ์ อุตสาหะ
ครู คศ.3
อีเมล์ : pipatpong@ktv.ac.th

นางสาวบุหลัน จันทร์ศิริ
ครู คศ.2
อีเมล์ : bulan@ktv.ac.th

นางสาวจรรยา สาลี
ครู คศ.1
อีเมล์ : Janya@ktv.ac.th

นายณรงค์กร สิทธิจันทร์
ครู คศ.1
อีเมล์ : narongkorn@ktv.ac.th

นางสาวปวีณา พุดหอม
ครู คศ.1
อีเมล์ : paveena@ktv.ac.th

นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์หอมฟุ้ง
ครู คศ.1
อีเมล์ : tanyaluck@ktv.ac.th

นางสาววีรวรรณ มั่งมี
ครู คศ.2
อีเมล์ : weerawan@ktv.ac.th