สังคมออนไลน์
กลุ่มสภานักเรียนโรงเรียนกระเทียมวิทยา
กลุ่มวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนกระเทียมวิทยา
กลุ่มชมรม To Be Number One โรงเรียนกระเทียมวิทยา
กลุ่มชมรมเอแม็ทและซูโดกุโรงเรียนกระเทียมวิทยา
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกระเทียมวิทยา