เอกสารงานงานวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน (อ่าน 84) 30 ต.ค. 65
คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง Co-5Steps (อ่าน 115) 09 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกระเทียมวิทยา เรื่อง เลื่อนการจัดสอบปลายภาค 1/2565 (อ่าน 134) 28 ก.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค 1/2565 (อ่าน 21) 25 ก.ย. 65