กิจกรรมชุมชน
บวงสรวงปราสาทหมื่นชัย ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์