เอกสารงานงานวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2565
หลักการและเหตุผล 
          ด้วยเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า “บุคคล ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่ เก็บค่าใช้จ่าย” คณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายเร่งด่วนที่จะลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนข้อ 1.3.1 ว่า “ให้ ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี โดยสนับสนุนต าราหลักให้แก่สถานศึกษา จัดให้มีชุดนักเรียน และ อุปกรณ์การเรียนฟรี และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สถานศึกษาเรียกเก็บจาก ผู้ปกครอง” ซึ่งกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ก าหนดให้สถานศึกษาจัดในส่วนที่เป็นกิจกรรมทัศนศึกษานั้น เป็นกิจกรรมศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เรียนเพิ่มเติมจาก การเรียนในห้องเรียนและเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง โดยก าหนดให้ด าเนินการ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาปีละ 1 ครั้ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2565,22:03   อ่าน 241 ครั้ง