เอกสารงานงานวิชาการ
ประกาศ ปิดภาคเรียน 2/2565 และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนกระเทียมวิทยา (อ่าน 137) 11 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนกระเทียมวิทยา เปิดรับสมัคร นักเรียน ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 534) 13 ก.พ. 66
คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค 2/2565 (อ่าน 178) 05 ก.พ. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 241) 19 ธ.ค. 65
งานวัดผลประเมินผล ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 251) 13 ธ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน (อ่าน 331) 30 ต.ค. 65
คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง Co-5Steps (อ่าน 390) 09 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกระเทียมวิทยา เรื่อง เลื่อนการจัดสอบปลายภาค 1/2565 (อ่าน 387) 28 ก.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค 1/2565 (อ่าน 59) 25 ก.ย. 65
โครงการ“พาน้องกลับมาเรียน” การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ ศธ. โรงเรียนกระเทียมวิทยา (อ่าน 35) 05 ก.พ. 65