เอกสารงานงานวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 62) 19 ธ.ค. 65
งานวัดผลประเมินผล ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 74) 13 ธ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน (อ่าน 166) 30 ต.ค. 65
คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง Co-5Steps (อ่าน 211) 09 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกระเทียมวิทยา เรื่อง เลื่อนการจัดสอบปลายภาค 1/2565 (อ่าน 217) 28 ก.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค 1/2565 (อ่าน 34) 25 ก.ย. 65