ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขต 8 Word Document ขนาดไฟล์ 110.54 KB 146523
คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนกระเทียมวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 146702
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขต 8 Word Document ขนาดไฟล์ 433 KB 146958
พรบ./กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109 KB 2
พรบข้อมูลข่าวสารของราชการ 40 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.39 KB 1
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.14 KB 1
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.96 KB 7
>พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 7
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.58 KB 1
พรบ.-การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.94 KB 1
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.58 KB 7
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก-พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.02 KB 1
พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่-พ.ศ.2539 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.03 KB 7
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.63 KB 8
>กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 2